انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران با هدف تضمین و همسان سازی کیفیت خدمات مراکز تخصصی طب کار در استان تهران شکل گرفته شده است.

از اهداف این انجمن، دسترسی کارفرمایان و کارگران به خدمات طب کار معتبر و با کیفیت و معرفی مراکز خوش نام به آنان می باشد.
​​​​​​​
و همچنین بررسی و رسیدگی به مشکلات و شکایات از نحوه ی خدمات مراکز عضو انجمن، از دیگر مسئولیت های انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران می باشد.

بازگشت

​​​​​​​موضوع

 کلیات

​​​​​​​انجمن صنفی کارفرمایی مراکز تخصصی طب کار استان تهران

 موضوع:

     به استناد ماده ی 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین نامه ی انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد، این انجمن صنفی تشکیل می گردد.

 نام:

نام: انجمن صنفی کارفرمایی مراکز تخصصی طب کار استان تهران که به اختصار " انجمن صنفی" نامیده می شود.

حوزه ی فعالیت انجمن صنفی: حوزه ی جغرافیایی، استان تهران می باشد.

 اهداف انجمن صنفی:

1. کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2. جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره ی مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها.
3.برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت ها.
4. کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.
5. سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت.
6. کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه ها و نهاد های ذیربط برای انجام آموزش های مربوط به حفاظت فنی کار.
​​​​​​​7. انجام تحقیقات لازم و ارائه ی نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه ی لوایح و طرح های مربوط به قوانین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع زیربط.
8. همکاری در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکت های تعاونی و صندوق قرض الحسنه ی مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداری اعضا از تسهیلات بیشتر.
9. حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا از طریق ارائه ی پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع های دولتی و ملی نسبت به هدف های انجمن.
10. پیوستن به انجمن های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط به مقررات قانونی.
11. همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده ی انجمن صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
12. قبول مسئولیت و همکاری با وزارت خانه ها، سازمان ها و نهاد های رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن های صنفی محول می کنند و آمادگی برای ارائه ی مشورت های لازم به آن ها.
13. ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن های صنفی یا کانون های مربوط در داخل کشور در چارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور.
14. شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان های کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمانهای کارگری.

بازگشت

 حوزه ی فعالیت: