انجمن صنفی کارفرمایی مراکز تخصصی طب کار استان تهران​​​​​​​

انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران با هدف تضمین و همسان سازی کیفیت خدمات مراکز تخصصی طب کار در استان تهران شکل گرفته شده است.

از اهداف این انجمن، دسترسی کارفرمایان و کارگران به خدمات طب کار معتبر و با کیفیت و معرفی مراکز خوش نام به آنان می باشد.
​​​​​​​
و همچنین بررسی و رسیدگی به مشکلات و شکایات از نحوه ی خدمات مراکز عضو انجمن، از دیگر مسئولیت های انجمن صنفی مراکز تخصصی طب کار استان تهران می باشد.

ادامه ی مطلب