بازگشت به صفحه ی اخبار
بازگشت به صفحه ی ورودی

         آقای دکتر محمد بابایی
​​​​​​​متخصص طب کار و بیماری های شغلی
                عضو هیات مدیره و رییس انجمن

   آقای دکتر محمد مهدی سهرابی
​​​​​​​متخصص طب کار و بیماری های شغلی
            عضو هیات مدیره و ناظر قیمت

خانم دکتر اکرم السادات مومن زاده واحدی
    ​​​​​​​متخصص طب کار و بیماری های شغلی
                خزانه دار انجمن

   آقای دکتر فرشید امیری
​​​​​​​  متخصص طب کار و بیماری های شغلی
             ناِئب رییس انجمن

   آقای دکتر محمدحسن نصیری کاشانی
​​​​​​​  متخصص طب کار و بیماری های شغلی
                    دبیر انجمن