بازگشت به صفحه ی اخبار
بازگشت به صفحه ی ورودی

         آقای دکتر محمد بابایی
​​​​​​​متخصص طب کار و بیماری های شغلی
                 رییس انجمن

   آقای دکتر محمد مهدی سهرابی
​​​​​​​متخصص طب کار و بیماری های شغلی
             نایب رئیس انجمن

خانم دکتر اکرم السادات مومن زاده واحدی
    ​​​​​​​متخصص طب کار و بیماری های شغلی
                 صندوق دار انجمن

   آقای دکتر سعید دارستانی فراهانی
​​​​​​​  متخصص طب کار و بیماری های شغلی
             عضو علی البدل انجمن

            آقای دکتر مجید تاجیک
کارشناس بهداشت حرفه ای و دکترای مدیریت
​​​​​​​              عضو علی البدل انجمن

         آقای دکتر آرش دادوند
​​​​​​​متخصص طب کار و بیماری های شغلی
                 بازرس انجمن